Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85381
Title: Tư tưởng V.I.Lênin về kiểm kê, kiểm soát trong quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Xuân Đại
Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: V.l.Lênin
Kiểm kê
Kiểm soát
Quản lý xã hội
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 03(370) .- Tr.22-31
Abstract: Kiểm kê, kiểm soát trong quản lý xã hội là hoạt động tất yếu khách quan gắn liền với sự tồn tại, phát triển của mỗi quốc gia dân tộc. Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, V.I.Lênin cùng nhân dân Nga đã kiến tạo nên một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới và để lại cho chúng ta những bài học, kinh nghiệm quý báu về kiểm kê, kiểm soát trong quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng V.l.Lênin về sự cần thiết, chủ thể, nội dung, đối tượng, hình thức và phương thức kiểm kê, kiểm soát trong quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa vẫn mang tính “thời sự” và có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85381
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.