Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85396
Title: Ảnh hưởng của hỗ trợ xã hội đến cảm xúc của trẻ có cha mẹ đi làm ăn xa
Authors: Trương, Quang Lâm
Nguyễn, Văn Lượt
Trương, Thị Khánh Hà
Keywords: Hỗ trợ xã hội
Cảm xúc tích cực
Cảm xúc tiêu cực
Trẻ em
Cha mẹ đi làm ăn xa
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 02 .- Tr.32-44
Abstract: Nghiên cứu này phân tích mức độ hỗ trợ xã hội nhận được và cảm xúc của 439 trẻ em có cha mẹ đi làm ăn xa thuộc 4 tỉnh ở Việt Nam (có độ tuổi trung bình là 12,74 tuổi; SD = 1,69), thời gian trẻ xa cách với cha mẹ từ trên 1 năm đến 16 năm (thời gian xa cách trung bình là 6,45 năm; SD = 4,10). Kết quả cho thấy, trẻ có cha mẹ đi làm ăn xa nhận được hỗ trợ nhiều nhất từ gia đình, tiếp đến là từ bạn bè và những người đặc biệt. Trẻ đánh giá cảm xúc tích cực cao hơn so với cảm xúc tiêu cực. Kết quả phân tích hồi quy chỉ ra hỗ trợ từ gia đình và từ bạn bè có khả năng dự báo ảnh hưởng làm tăng cảm xúc tích cực của trẻ và hỗ trợ gia đình có khả năng dự báo ảnh hưởng làm giảm cảm xúc tiêu cực của trẻ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85396
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.