Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8544
Title: Trị liệu tự thuật/kể chuyện: Phương pháp can thiệp ứng dụng phù hợp trong thực hành công tác xã hội
Authors: Nguyễn, Thị Thái Lan
Keywords: Mô hình lý thuyết
Trị liệu tự thuật/kể chuyện
Công tác xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 5 .- Tr.76-85
Abstract: Công tác xã hội là một nghề chuyên nghiệp có quá trình hình thành và phát triển hơn một thế kỷ nay trên thế giới. Công tác xã hội có tính liên ngành (Interdisciplinary) và xuyên ngành (transdisciplinary), dựa trên nhiều lý thuyết khoa học và nghiên cứu thực chứng. Để thực hiện các dịch vụ cung cấp cho những nhóm đối tượng yếu thế và người có nhu cầu, công tác xã hội cũng xây dựng và áp dụng những mô hình thực hành phù hợp nhằm hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề của mình dựa trên những điểm mạnh và sự nổ lực của bản thân. Bài viết này giới thiệu và phân tích trị liệu tự thuật/liệu pháp kể chuyện (narrative therapy) với những mục tiêu, nguyên tắc, quy trình, vai trò, kỹ năng thực hành. Bên cạnh đó, bài viết phân tích những hàm ý giới thiệu phương pháp can thiệp này trong công tác xã hội tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8544
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.