Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8550
Title: Adoption of inflation targeting framework in Vietnam =
Other Titles: Khả năng áp dụng khuôn khổ chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Chính sách tiền tệ
Lạm phát mục tiêu
Kiểm định Johasen
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.8-17
Abstract: Bài viết nghiên cứu khả năng áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam. Nghiên cứu thực hiện việc kiểm định điều kiện tiền đề trước khi áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu. Tồn tại mối quan hệ giữa lạm phát và các công cụ chính sách tiền tệ. Kết quả kiểm định Johasen cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa lạm phát và các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam, tuy nhiên, kết quả phân tích cú sốc và kết quả phân rã phương sai cho thấy mối quan hệ này rất yếu. Do đó, Việt Nam vẫn chưa thỏa điều kiện để áp dụng chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8550
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.