Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8551
Nhan đề: Phương pháp ước lượng hiệu quả can thiệp trung hòa của ngân hàng trung ương
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Phụng
Hoàng, Thị Thanh Hằng
Từ khoá: Hiệu quả can thiệp trung hòa
Phương pháp ước lượng
2SLS
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.18-26
Tóm tắt: Dự trữ ngoại hối đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nếu tích lũy dự trữ nhiều mà không có hoạt động can thiệp trung hòa (CTTH) của ngân hàng trung ương (NHTW) sẽ dẫn đến lạm phát. Mức độ tác động của dự trữ ngoại hối tích lũy đến lạm phát tùy thuộc vào hiệu quả CTTH của NHTW. Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động trung hòa của NHTW với những phương pháp ước Iượng khác nhau. Bài viết này được thực hiện bằng phương pháp tổng hợp lý thuyết kết hợp với phân tích các mô hình ước lượng đã được sử dụng ở các nghiên cứu trước nhằm đề xuất phương pháp ước lượng phù hợp nhất để đánh giá hiệu quả CTTH của NHTW. Kết quả cho thấy, có ba phương pháp được sử dụng phố biến là OLS (Ordinary Least Squares), mô hình VAR (Vector Autoregression) và 2SLS (Two stage Least Squares). Trong đó, 2SLS là phương pháp phù hợp để ước lượng hiệu quả CTTH của NHTW.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8551
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.82 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.