Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8551
Title: Phương pháp ước lượng hiệu quả can thiệp trung hòa của ngân hàng trung ương
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phụng
Hoàng, Thị Thanh Hằng
Keywords: Hiệu quả can thiệp trung hòa
Phương pháp ước lượng
2SLS
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.18-26
Abstract: Dự trữ ngoại hối đóng vai trò rất quan trọng đối với mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nếu tích lũy dự trữ nhiều mà không có hoạt động can thiệp trung hòa (CTTH) của ngân hàng trung ương (NHTW) sẽ dẫn đến lạm phát. Mức độ tác động của dự trữ ngoại hối tích lũy đến lạm phát tùy thuộc vào hiệu quả CTTH của NHTW. Đã có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động trung hòa của NHTW với những phương pháp ước Iượng khác nhau. Bài viết này được thực hiện bằng phương pháp tổng hợp lý thuyết kết hợp với phân tích các mô hình ước lượng đã được sử dụng ở các nghiên cứu trước nhằm đề xuất phương pháp ước lượng phù hợp nhất để đánh giá hiệu quả CTTH của NHTW. Kết quả cho thấy, có ba phương pháp được sử dụng phố biến là OLS (Ordinary Least Squares), mô hình VAR (Vector Autoregression) và 2SLS (Two stage Least Squares). Trong đó, 2SLS là phương pháp phù hợp để ước lượng hiệu quả CTTH của NHTW.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8551
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.