Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85533
Title: Ảnh hưởng của rào cản phi thuế quan (SPS) đến kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Thế giới
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Trần, Quỳnh Giao
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của rào cản phi thuế quan (SPS) đến kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường thế giới giai đoạn 2007 – 2020. Trên cơ sở đó, đưa ra một số đánh giá, đề xuất một số hàm ý chính sách để cải thiện hoạt động xuất khẩu cà phê Việt Nam vào thị trường thế giới.
Description: 90 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85533
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.