Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85534
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường thế giới giai đoạn 2007-2020.
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Trần, Diểm Sương
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phát hiện và phân tích mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến XK thủy sản Việt Nam ra thị trường thế giới; trên cơ sở đó đề ra giải pháp đẩy mạnh hoạt động XK thủy sản nhằm tăng thị phần XK thủy sản Việt Nam, khẳng định vị thế và nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản Việt cũng như xây dựng thương hiệu riêng cho thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian tới.
Description: 107 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85534
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.