Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8553
Nhan đề: Đổi mới cơ chế đầu tư tài chính cho khoa học xã hội hướng tới nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Tác giả: Đỗ, Diệu Hương
Từ khoá: Cơ chế tự chủ tài chính
Đầu tư tài chính
Ngân sách nhà nước
Phân bổ
Hoạt động khoa học xã hội
Hiệu quả
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.24-32
Tóm tắt: Qua phân tích các số liệu về đầu tư từ ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ nói chung, khoa học xã hội nói riêng trong 10 năm qua, bài viết hướng tới việc nhận diện những mặt được chỉ ra những bất cập và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế đầu tư tài chính theo hướng tự chủ để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học xã hội vì sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8553
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_7.72 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.