Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8556
Title: Ảnh hưởng của quy mô, khả năng sinh lời và cấu trúc sở hữu đến mức độ công bố thông tin tự nguyện tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Trần, Kim Long
Liêu, Cập Phủ
Keywords: Các nhân tố ảnh hưởng
Thông tin tự nguyện
Mô hình dữ liệu bảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.28-41
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của quy mô, khả năng sinh lời (KNSL) và cấu trúc sở hữu đến mức độ công bố thông tin (CBTT) tự nguyện của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2009-2016. Bốn giả thuyết đã được xây dựng và kiểm chứng bằng việc sử dụng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng, trong đó mô hình dữ liệu bảng động (D-GMM) là phương pháp ước lượng tốt nhất. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, KNSL, cấu trúc sở hữu, chất Iượng công ty kiểm toán và tuổi thọ ngân hàng có tác động đến mức độ CBTT tự nguyện của các NHTM.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8556
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.02 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.