Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8557
Nhan đề: Lựa chọn sinh kế và phúc lợi của người dân bị thu hồi đất nông nghiệp: Nghiên cứu tại khu vực ven đô Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Văn Công
Nguyễn, Việt Hưng
Từ khoá: Đất nông nghiệp
Phúc lợi
Sinh kế
Thu hồi đất
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.55-64
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra hơn 1000 hộ dân thuộc 4 xã ven đô ở Hà Nội có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là tương đối lớn để xem xét sinh kế và mức sống của người dân sau khi bị thu hồi đất. Kết quả phân tích cho thấy đã có sự chuyển dịch sinh kế từ sản xuất nông nghiệp sang các hình thức sản xuất phi nông nghiệp hoặc làm công ăn lương, tuy nhiên vẫn còn nhiều người chưa kịp thích ứng với điều kiện sản xuất mới. Khả năng lựa chọn sinh kế cũng như mức thu nhập phụ thuộc vào một số đặc điểm nhân khẩu như học vấn, tỷ lệ người phụ thuộc, tiềm lực tài chính. Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của các tổ chức cộng đồng cũng như các chính sách của chính quyền địa phương đối với các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8557
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.28 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.