Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8559
Title: Các yếu tố ảnh hưởng tới lao động trong các hộ gia đình ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Chiến Thắng
Lê, Văn Hùng
Keywords: Lao động
Hộ gia đình
Hội nhập
Yếu tố ảnh hưởng
Công nghiệp hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.77-87
Abstract: Bài viết mô tả các kết quả điều tra về các yếu tố ảnh hưởng tới lao động hộ gia đình Việt Nam theo hai nhóm: nhóm các yếu tố vĩ mô gồm tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, hội nhập, chính sách dân số; nhóm các yếu tố vi mô liên quan đến khía cạnh giới tính, dân tộc, mức độ giàu nghèo, vùng miền… Bài viết sử dụng các nguồn số liệu thống kê chính thức của Chính phủ liên quan đến hộ gia đình cũng như cuộc khảo sát điều tra về chức năng kinh tế gia đình của Viện Kinh tế Việt Nam thực hiện năm 2017 tại 8 tỉnh / thành phố đại diện cho các vùng địa lý (Hà Nội, Thái Bình, Hà Giang, Nghệ An, Bình Thuận, Đăk Lăk, Bình Dương, Sóc Trăng) để đánh giá các yếu tố vĩ mô và vi mô tác động đến lao động trong hộ gia đình Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8559
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.7 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.