Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/856
Title: Nhận diện những sáng tác về đề tài lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp
Authors: Nguyễn, Hữu Sơn
Keywords: Nguyễn Huy Thiệp
Lịch sử
Tác phẩm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Nghiên cứu Văn học;Số 3 .- Tr.37-47
Abstract: Từ thực tế những tác phẩm viết về đề tài lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp đặt trong tương quan điểm nhìn lý luận, bản chất lịch sử và bài học kinh nghiệm sáng tác, được nhấn mạnh 3 nội dung sau: Thứ nhất cần có một niềm tin vào người sáng tác và cả người đọc tác phẩm viết về đề tài lịch sử; Thứ hai cần đặt những sáng tác về đề tài lịch sử của Nguyễn Huy Thiệp và nhiều tác giả đương đại khác trong dòng chảy sáng tác văn học nghệ thuật; Thứ ba những vấn đề còn đương tranh luận, cần có những cuộc trao đổi thật sự dân chủ, bình đẳng, không bao biện, bao cấp chân lý.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/856
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_545.76 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.