Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8562
Title: Mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại một số quốc gia - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Loan
Keywords: Mua bán nợ
Xử lý nợ xấu
Ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.50-59
Abstract: Phát triển thị trường mua bán nợ (MBN) và xử lý nợ xấu là những chính sách quan trọng góp phần cơ cấu lại danh mục tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo thêm kênh thanh khoản và góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng và các tổ chức tham gia kinh doanh dịch vụ MBN. Tuy nhiên, trong thực tế, Việt Nam chưa có thị trường MBN đúng nghĩa, chỉ mới dừng lại ở hoạt động MBN xấu của ngân hàng nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết thực hiện tổng hợp các nghiên cứu về kinh nghiệm xử lý nợ và thúc đẩy MBN của một số quốc gia, từ đó rút ra hàm ý chính sách về hoàn thiện môi trường pháp lý và tổ chức thị trường liên quan đến MBN và xử lý nợ xấu qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8562
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.