Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8562
Nhan đề: Mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại một số quốc gia - bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Loan
Từ khoá: Mua bán nợ
Xử lý nợ xấu
Ngân hàng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.50-59
Tóm tắt: Phát triển thị trường mua bán nợ (MBN) và xử lý nợ xấu là những chính sách quan trọng góp phần cơ cấu lại danh mục tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo thêm kênh thanh khoản và góp phần tăng thu nhập cho ngân hàng và các tổ chức tham gia kinh doanh dịch vụ MBN. Tuy nhiên, trong thực tế, Việt Nam chưa có thị trường MBN đúng nghĩa, chỉ mới dừng lại ở hoạt động MBN xấu của ngân hàng nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết thực hiện tổng hợp các nghiên cứu về kinh nghiệm xử lý nợ và thúc đẩy MBN của một số quốc gia, từ đó rút ra hàm ý chính sách về hoàn thiện môi trường pháp lý và tổ chức thị trường liên quan đến MBN và xử lý nợ xấu qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8562
ISSN: 1859-3682
Bộ sưu tập: Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_8.48 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.