Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8563
Title: Tín dụng vi mô trong hoạt động xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Tâm Hiền
Nguyễn, Thị Ngọc Lợi
Keywords: Tín dụng vi mô
Tổ chức tín dụng
Khoản vay
Xóa đói giảm nghèo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.60-70
Abstract: Nghiên cứu đánh giá thực trạng triển khai tín dụng vi mô ở tỉnh Kon Tum, từ đó để xuất các giải pháp nhằm mở rộng loại hình tín dụng này và góp phần vào hoạt động xóa đói giảm nghèo (XĐGN) của địa phương. Kết quả phân tích cho thấy, tín dụng vi mô ở tỉnh Kon Tum đã đạt được một số thành công nhất định như tăng trưởng trong dư nợ, lượng khách hàng và chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, thị trường tín dụng vi mô chỉ có vài tổ chức chính thức tham gia, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với các khoản vay chính sách đóng vai trò chủ đạo. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của tín dụng vi mô đối với việc XĐGN tại tỉnh Kon Tum như đa dạng hóa thị trường, phát triển hơn nữa các chương trình vay vốn,... Đây là những phương án cần thiết để thúc đẩy tín dụng vi mô ở tỉnh này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8563
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.198.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.