Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85648
Title: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất sầu riêng của nông hộ ở huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Hữu Tâm
Nguyễn, Ngọc Anh Thư
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất sầu riêng của nông hộ ở huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ và đề xuất các giải pháp giúp nông hộ nâng cao năng suất trồng sầu riêng.
Description: 60 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85648
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.