Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85790
Nhan đề: Quá trình phát triển nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của Văn hóa trong Thời kỳ đổi mới
Tác giả: Đinh, Thị Thu Phương
Từ khoá: Quan điểm của Đảng
Vai trò của Văn hóa
Đường lối Văn hóa của Đảng
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 381 .- Tr.56-61
Tóm tắt: Trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Văn hóa luôn là mối quan tâm thường xuyên, trọng yếu của Đảng. Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và xuất phát từ thực tiễn Cách mạng Việt Nam, Đảng luôn xác định Văn hóa có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Đất nước. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển Văn hóa vừa là nhiệm vụ vừa là mục tiêu, động lực của Chủ nghĩa xã hội. Qua từng giai đoạn, từng thời kỳ với những điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, nhất là thời kỳ đổi mới, nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của Văn hóa không ngừng được bổ sung, phát triển.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85790
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.