Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85790
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Phương-
dc.date.accessioned2023-03-03T01:34:46Z-
dc.date.available2023-03-03T01:34:46Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85790-
dc.description.abstractTrong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng Việt Nam, Văn hóa luôn là mối quan tâm thường xuyên, trọng yếu của Đảng. Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và xuất phát từ thực tiễn Cách mạng Việt Nam, Đảng luôn xác định Văn hóa có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Đất nước. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển Văn hóa vừa là nhiệm vụ vừa là mục tiêu, động lực của Chủ nghĩa xã hội. Qua từng giai đoạn, từng thời kỳ với những điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau, nhất là thời kỳ đổi mới, nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của Văn hóa không ngừng được bổ sung, phát triển.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 381 .- Tr.56-61-
dc.subjectQuan điểm của Đảngvi_VN
dc.subjectVai trò của Văn hóavi_VN
dc.subjectĐường lối Văn hóa của Đảngvi_VN
dc.titleQuá trình phát triển nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của Văn hóa trong Thời kỳ đổi mớivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.