Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85896
Title: Một số kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo của Đảng giai đoạn 1930-1954
Authors: Trịnh, Nhu
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Lãnh đạo
Hoạt động
Giai đoạn 1930-1954
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 376 .- Tr.19-29
Abstract: Trải qua gần một phần tư thế kỷ (1930-1954), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân tiến tới CNXH; chiến thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Hai kỳ tích rạng rỡ để làm thay đổi vận mệnh của dân tộc và đời sống của đồng bào, tạo lập cho Đảng, cho dân tộc nhiều xung lượng để vươn tới nhiều thắng lợi và thành tựu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85896
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.