Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85896
Nhan đề: Một số kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo của Đảng giai đoạn 1930-1954
Tác giả: Trịnh, Nhu
Từ khoá: Đảng Cộng sản Việt Nam
Lãnh đạo
Hoạt động
Giai đoạn 1930-1954
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 376 .- Tr.19-29
Tóm tắt: Trải qua gần một phần tư thế kỷ (1930-1954), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân tiến tới CNXH; chiến thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Hai kỳ tích rạng rỡ để làm thay đổi vận mệnh của dân tộc và đời sống của đồng bào, tạo lập cho Đảng, cho dân tộc nhiều xung lượng để vươn tới nhiều thắng lợi và thành tựu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85896
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.