Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85908
Title: Phát triển kinh tế, xây dựng quốc phòng trong kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945-1954)
Authors: Phạm, Văn Vĩnh
Lê, Đức Thuận
Keywords: Kinh tế
Quốc phòng
Kháng chiến chống thực
Dân Pháp
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 382 .- Tr.70-78
Abstract: Phát triển kinh tế, xây dựng quốc phòng trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là sự kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam, là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện chiến tranh cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Đảng sớm xác định mục tiêu, nội dung và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế, xây dựng quốc phòng trên một số nội dung chủ yếu, như: Kết hợp trong xây dựng cơ cấu nền kinh tế; kết hợp trong xây dựng căn cứ địa cách mạng; phát huy vai trò lực lượng vũ trang tham gia sản xuất, kết hợp kinh tế với quốc phòng..., và đã đạt được một số kết quả quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85908
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.53 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.