Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85908
Nhan đề: Phát triển kinh tế, xây dựng quốc phòng trong kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945-1954)
Tác giả: Phạm, Văn Vĩnh
Lê, Đức Thuận
Từ khoá: Kinh tế
Quốc phòng
Kháng chiến chống thực
Dân Pháp
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 382 .- Tr.70-78
Tóm tắt: Phát triển kinh tế, xây dựng quốc phòng trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) là sự kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam, là sự vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin trong điều kiện chiến tranh cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Đảng sớm xác định mục tiêu, nội dung và tổ chức thực hiện phát triển kinh tế, xây dựng quốc phòng trên một số nội dung chủ yếu, như: Kết hợp trong xây dựng cơ cấu nền kinh tế; kết hợp trong xây dựng căn cứ địa cách mạng; phát huy vai trò lực lượng vũ trang tham gia sản xuất, kết hợp kinh tế với quốc phòng..., và đã đạt được một số kết quả quan trọng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85908
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.53 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.