Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8592
Title: Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam - tiếp cận từ mô hình Dupont
Authors: Nguyễn, Tuyết Khanh
Keywords: Hiệu quả hoạt động
Mô hình Dupont
Doanh nghiệp dầu khí
ROA
ROE
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 147 .- Tr.72-81
Abstract: Bài viết này đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các doanh nghiệp ngành dầu khí được niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam dựa vào mô hình Dupont. Dữ liệu bài viết được thu thập từ các báo cáo tài chính của 27 doanh nghiệp giai đoạn 2011-2016. Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu chỉ ra rằng, các nhân tố vòng quay tổng tài sản và quy mô doanh nghiệp có tác động tích cực đến ROA. Bên cạnh đó, vòng quay tổng tài sản và quy mô doanh nghiệp có tác động cùng chiều đối với ROE, trong khi đòn bẩy tài chính có tác động nghịch chiều.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8592
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.