Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85972
Title: Thành tựu về đối ngoại và hội nhập quốc tế qua 35 năm thực hiện đổi mới (1986-2021)
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Phương
Keywords: Đối ngoại
Hội nhập
Quốc tế
Thành tựu
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 378 .- Tr.76-81
Abstract: Sau 35 năm (1986-2021) thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác đối ngoại, đẩy lùi được chính sách cô lập về chính trị, bao vây kinh tế; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra những tiền đề quan trọng để Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Bài viết tập trung làm rõ quá trình đổi mới đường lối đối ngoại và những thành tựu đạt được trong 35 năm (1986-2021) của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85972
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.