Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85972
Nhan đề: Thành tựu về đối ngoại và hội nhập quốc tế qua 35 năm thực hiện đổi mới (1986-2021)
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoài Phương
Từ khoá: Đối ngoại
Hội nhập
Quốc tế
Thành tựu
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 378 .- Tr.76-81
Tóm tắt: Sau 35 năm (1986-2021) thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công tác đối ngoại, đẩy lùi được chính sách cô lập về chính trị, bao vây kinh tế; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra những tiền đề quan trọng để Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng. Bài viết tập trung làm rõ quá trình đổi mới đường lối đối ngoại và những thành tựu đạt được trong 35 năm (1986-2021) của Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85972
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.