Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85975
Title: Tranh thủ các nguồn lực quốc tế chủ trương đúng đắn, chủ động, sáng tạo của Đảng giai đoạn 1939-1945
Authors: Trần, Đoàn
Keywords: Nguồn lực quốc tế
Chủ trương của Đảng
Tranh thủ
Đấu tranh giành độc lập
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 381 .- Tr.17-24
Abstract: Ngay từ khi thành lập, Đảng đã xác định thiết lập các mối quan hệ quốc tế, trước hết là với phong trào Cộng sản và công nhân thế giới, các dân tộc thuộc địa. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng xác định: “Thực hành liên lạc với bị áp bức các dân tộc và vô sản giai cấp thế giới"¹. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng từng bước xác lập mối quan hệ với các Đảng Cộng sản, với lực lượng tiến bộ, lực lượng đấu tranh chống Chủ nghĩa Phát xít, tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài để đấu tranh giành độc lập, đồng thời, đóng góp vào phong trào cách mạng thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/85975
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.92 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.