Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86003
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Vận Tải và Thi Công Cơ Giới Hợp Nhân.
Authors: Lê, Trần Phước Huy
Nguyễn, Thị Thanh Trúc
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải và Thi Công Cơ Giới Hợp Nhân từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện cũng như nâng cao công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 153 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86003
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.93 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.