Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8605
Title: Nghiên cứu xây dụng mô hình quản trị nguồn nhân lực trường đại học tự chủ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Authors: Trần, Hồng Thái
Keywords: Nghiên cứu xây dựng
Mô hình quản trị nguồn nhân lực
Trường đại học tự chủ
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 522 .- Tr.72-74
Abstract: Thực hiện quản lý theo hướng tự chủ đối với GDĐH ở Việt Nam trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo ra sự chuyển biến tình hình kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực hội nhập quốc tế. ĐH CNTT&TT không thể đi ngoài xu hướng của Việt Nam và thế giới. Trong đó công tác quản trị nguồn nhân lực theo hướng tự chủ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng trường đại học tự chủ. Nhìn tổng thể, mô hình quản trị nguồn nhân lực của ĐH CNTT&TT được thể hiện qua việc các cán bộ giảng viên và chuyên viên được cung cấp các điều kiện làm việc tốt nhất. Các đề xuất bài báo đưa ra là cơ sở để Trường xem xét áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8605
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.64 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.