Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86062
Nhan đề: Ảnh hưởng của đặc điểm ban quản trị đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Thanh Toàn
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu xác định tác động của đặc điểm ban quản trị đến HQHĐKD của các ngân hàng niêm yết trên TTCKVN. Trên cơ sở đánh giá, đề tài sẽ đưa ra những gợi ý nhằm tăng cường hiệu quả của QTCT tại các ngân hàng Việt Nam.
Mô tả: 69 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86062
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.48 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.