Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86070
Nhan đề: Ảnh hưởng của nhận thức đến hành vi du lịch xanh của người dân tại thành phố Cần Thơ: Nghiên cứu vai trò trung gian của thái độ, chuẩn mực cá nhân và ý định tham gia.
Tác giả: Ngô, Mỹ Trân
Trần, Quỳnh Như
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhận thức đến hành vi du lịch xanh của người dân tại thành phố Cần Thơ thông qua vai trò trung gian của thái độ, chuẩn mực cá nhân và ý định tham gia, từ đó, đề xuất hàm ý quản trị để nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành vi du lịch xanh của người dân tại thành phố Cần Thơ
Mô tả: 110 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86070
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.