Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86096
Nhan đề: Quá trình phát triển tư duy của Đảng về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn qua 35 năm thực hiện đổi mới (1986-2021)
Tác giả: Đặng, Kim Oanh
Từ khoá: Nông nghiệp
Nông dân
Nông thôn
Tư duy của Đảng
35 năm đổi mới
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 379 .- Tr.21-28
Tóm tắt: Phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng đời sống mới của nông dân ở các vùng nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện. Nhờ vậy, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, "Nông nghiệp có bước chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế; kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng". Qua 7 kỳ Đại hội, cho thấy bước phát triển trong nhận thức của Đảng về "Tam nông" ngày càng được thể hiện rõ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86096
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.