Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86096
Title: Quá trình phát triển tư duy của Đảng về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn qua 35 năm thực hiện đổi mới (1986-2021)
Authors: Đặng, Kim Oanh
Keywords: Nông nghiệp
Nông dân
Nông thôn
Tư duy của Đảng
35 năm đổi mới
Issue Date: 2022
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 379 .- Tr.21-28
Abstract: Phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng đời sống mới của nông dân ở các vùng nông thôn luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm với nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện. Nhờ vậy, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, "Nông nghiệp có bước chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế; kinh tế nông thôn tiếp tục phát triển; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng". Qua 7 kỳ Đại hội, cho thấy bước phát triển trong nhận thức của Đảng về "Tam nông" ngày càng được thể hiện rõ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86096
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.