Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86123
Title: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần Misa.
Authors: Khưu, Ngọc Huyền
Trần, Thị Diễm
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Misa trong giai đoạn năm 2019 – 2021. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong tương lai.
Description: 70 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86123
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.