Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86124
Nhan đề: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của TTC Hotel - Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn, Phạm Thanh Nam
Nguyễn, Thị Như Ý
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Năm xuất bản: 2022
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của TTC Hotel - Cần Thơ giai đoạn từ năm 2019 – năm 2021. Từ đó đề xuất một số giải pháp cải thiện và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn trong tương lai.
Mô tả: 75 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86124
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.58 MBAdobe PDF
Your IP: 100.26.196.222


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.