Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86182
Nhan đề: Đảng lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo (2011 -2021)
Tác giả: Nguyễn, Thị Như
Từ khoá: Đảng lãnh đạo
Chuyển đổi số
Giáo dục và đào tạo
Năm xuất bản: 2022
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 376 .- Tr.48-52
Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số là xu thế phát triển tất yếu của nhân loại. Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, tổ chức dạy và học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nền Kinh tế số, Xã hội số tiến tới hình thành Quốc gia số. Bài viết tập trung trình bày những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nói riêng và những kết quả bước đầu đạt được về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo trong những năm 2011-2021.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86182
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.