Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8622
Title: Phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Công Thanh
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Phát triển bền vững
Việt Nam
Giải pháp
Thực trạng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 523 .- Tr.19-21
Abstract: Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, phát triển nền nông nghiệp Việt Nam luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, đây cũng là lĩnh vực được những nhà nghiên cứu, các nhà lý luận, nhà hoạch định chính sách có sự quan tâm đặc biệt. Mọi sự quan tâm đều hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp đạt mức cao, ổn định, hiệu quả về kinh tế, xã hội và thân thiện với môi trường. Bài viết phân tích tác động của bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm cả sự tham gia của các cơ chế liên kết quốc tế đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8622
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.