Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8622
Nhan đề: Phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam: thực trạng và giải pháp
Tác giả: Lê, Công Thanh
Từ khoá: Kinh tế nông nghiệp
Phát triển bền vững
Việt Nam
Giải pháp
Thực trạng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 523 .- Tr.19-21
Tóm tắt: Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, phát triển nền nông nghiệp Việt Nam luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước, đây cũng là lĩnh vực được những nhà nghiên cứu, các nhà lý luận, nhà hoạch định chính sách có sự quan tâm đặc biệt. Mọi sự quan tâm đều hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp đạt mức cao, ổn định, hiệu quả về kinh tế, xã hội và thân thiện với môi trường. Bài viết phân tích tác động của bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế bao gồm cả sự tham gia của các cơ chế liên kết quốc tế đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8622
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.72 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.180.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.