Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8624
Title: Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến quá trình nhân giống Spirulina platensis nước lợ phục vụ sản xuất sinh khối tại tỉnh Thanh Hóa
Authors: Trần, Bảo Trâm
Nguyễn, Thị Hiền
Phan, Xuân Bình Minh
Nguyễn, Thị Thanh Mai
Trương, Thị Chiên
Phạm, Hương Sơn
Keywords: Nhân giống
Nước lợ
Sinh khối
Spirulina
Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60(12) .- Tr.45-49
Abstract: Kết quả khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhân giống ở hệ thống nuôi kín phục vụ sản xuất của hai chủng Spirulina platensis thu thập tại Thanh Hóa (TH) và Bình Thuận (BT2) đã cho thấy, cả hai chủng đều sinh trưởng tốt trong môi trường nước lợ pH cap (10 với chủng TH và 9,5 với chủng BT2). Nhiệt độ thích hợp trong điều kiện phòng nhân giống khoảng 30 độ C cho cả 2 chủng thí nghiệm. Với chu kỳ chiếu sáng:tối là 12:12 giờ thì cường độ ánh sáng thích hợp cho chủng TH và BT2 là 4.000 và 3.000 lux, sinh khối cực đại ở ngày nuôi thứ 8 với mật độ quần thể (OD560) tương ứng đạt 1.42 và 1,33.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8624
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.