Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86337
Title: Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến tích hợp logistics và độ tin cậy giao hàng của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Quốc Nghi
Trần, Kiều Diễm
Keywords: Marketing
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của CNTT đến tích hợp logistics và độ tin cậy giao hàng của doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp ứng dụng CNTT một cách hiệu quả vào tích hợp logistics và nâng cao độ tin cậy giao hàng.
Description: 125 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/86337
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.