Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8639
Title: Một sai lầm rất đáng phê phán khi xuyên tạc, bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thái Bình
Trịnh, Thị Thu Hiền
Keywords: Lợi dụng internet
Xuyên tạc
Bóp méo vai trò lãnh đạo của Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 01 .- Tr.88- 93
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề lợi dụng internet nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó và đưa ra một số vấn đề trong việc đấu tranh, phê phán các quan điểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8639
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 100.26.196.222


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.