Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8677
Title: Một góp ý về mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam
Authors: Đinh, Thanh Tùng
Keywords: Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 01 .- Tr.105-110
Abstract: Hiện nay, chúng ta đang thí điểm triển khai xây dựng mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm tạo ra các cơ chế, chính sách về hành chính và kinh tế đột phá, cạnh tranh quốc tế, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển. Để đạt được mục tiêu đề ra, cần quán triệt rõ quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, từ đó xây dựng mô hình tổ chức, thể chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8677
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.