Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8677
Nhan đề: Một góp ý về mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt ở Việt Nam
Tác giả: Đinh, Thanh Tùng
Từ khoá: Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 01 .- Tr.105-110
Tóm tắt: Hiện nay, chúng ta đang thí điểm triển khai xây dựng mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt nhằm tạo ra các cơ chế, chính sách về hành chính và kinh tế đột phá, cạnh tranh quốc tế, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển. Để đạt được mục tiêu đề ra, cần quán triệt rõ quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, từ đó xây dựng mô hình tổ chức, thể chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8677
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.38 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.