Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8730
Title: Mô hình phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến FDI của các tỉnh/thành ở Việt Nam
Authors: Hồ, Đắc Nghĩa
Keywords: Mô hình phân tích tác động
Yếu tố vĩ mô
FDI
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 525 .- Tr.8-10
Abstract: Trên thực tế cho thấy những tỉn/thành phố ở Việt Nam thu hút nhiều FDI thì tăng trưởng với tốc độ cao, công nghiệp hóa theo hướng hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa. Trong khi đó, các địa phương khác vẫn trong tình trạng kém phát triển, chủ yếu dựa vào nông nghiệp và khai thác tài nguyên, từ đó dẫn đến làm nảy sinh tình trạng phát triển không đồng đều giữa các địa phương trong cả nước. Thông qua mô hình phân tích tác động của các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến FDI của các tỉnh/thành ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút FDI của các tỉnh/thành ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8730
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.41 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.