Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8746
Title: Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng của du khách tại Sầm Sơn, Thanh Hóa
Authors: Lê, Thị Bình
Keywords: Ảnh hưởng
Hình ảnh điểm đến
Sự hài lòng
Du khách
Thanh Hóa
Sầm Sơn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 526 .- Tr.48-50
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này hướng đến việc nghiên cứu tác động của các nhân tố thuộc hình ảnh điểm đến tới sự hài lòng của du khách tại Sầm Sơn, Thanh Hóa dựa vào phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phương pháp phân tích hồi quy. Số liệu sơ cấp sử dụng từ kết quả điều tra 270 khách du lịch tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tiện nghi du lịch và giá cả cảm nhận là hai nhân tố tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của du khách tại Sầm Sơn, Thanh Hóa, tiếp đó là các nhân tố: đặc điểm tự nhiên, cơ sở hạ tầng và hỗ trợ chính quyền, các nhân tố này cũng được xét tương tự và đều có tác động cùng chiều dương với sự hài lòng của du khách tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8746
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.57 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.