Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8749
Title: Phát huy vai trò của giảng viên đại học trong quá trình xây dựng đội ngũ trí thức hiện nay ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Vân
Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Phát huy vai trò
Giảng viên đại học
Đội ngũ trí thức
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 527 .- Tr.16-17
Abstract: Người thầy giáo được chủ tịch Hồ Chí Minh ví như “người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa”. Người thầy có trách nhiệm truyền bá cho thế hệ trẻ lý tưởng đạo đức chân chính, hệ thống các giá trị, tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, bồi dưỡng cho họ những phẩm chất cao quý và năng lực sáng tạo phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ và chi phối tới toàn nhân loại, làm sao để tiếp tục phát huy được vai trò của người thầy, đặc biệt là những giảng viên đại học - những người trực tiếp đóng góp vào quá trình xây dựng đội ngũ trí thức, là một việc làm hết sức cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội nước nhà.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8749
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.