Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8757
Title: Các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa
Authors: Lê, Thị Bình
Nguyễn, Minh Ngọc
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Thu hút vốn đầu tư phát triển
Du lịch
Thanh Hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 527 .- Tr.54-56
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến thu hút đầu tư vào phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa. Nghiên cứu cũng kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố trong mô hình nghiên cứu dựa trên phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Nghiên cứu tiến hành khảo sát 250 nhà đầu tư du lịch tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thu hút đầu tư vào phát triển du lịch Thanh Hóa bao gồm: Điều kiện tự nhiên; Cơ sở hạ tầng; Chính sách và công cụ hỗ trợ; Yếu tố thị trường; Chính trị xã hội của địa phương và nguồn nhân lực. Kết quả của nghiên cứu đóng góp vào mô hình lý thuyết về các yếu tố ảnh hưởng thu hút đầu tư vào du lịch.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8757
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.