Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8761
Title: Mối quan hệ giữa chất lượng hệ thống thông tin kế toán và hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán - bằng chứng từ Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Hưng
Lương, Đức Thuận
Keywords: Chất lượng hệ thống thông tin kế toán
Tính hữu dụng hệ thống thông tin kế toán
Tính dễ sử dụng hệ thống thông tin kế toán
Hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế & Phát triển;Số 250 .- Tr.62-71
Abstract: Nghiên cứu xem xét, đánh giá mối quan hệ của chất lượng hệ thống thông tin kế toán và hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 357 đối tượng, đang làm việc ở các vị trí kế toán trong các doanh nghiệp. Dữ liệu được thu thập qua khảo sát bằng câu hỏi (từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017), sau đó được dùng để phân tích thống kê mô tả và kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết quả cho thấy, chất lượng hệ thống thông tin kế toán ảnh hưởng đến nhận thức tính hữu dụng và nhận thức tính dễ sử dụng hệ thống thông tin kế toán; nhận thức tính hữu dụng ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán; nhận thức tính dễ sử dụng hệ thống thông tin kế toán ảnh hưởng đển nhận thức tính hữu dụng hệ thống thông tin kế toán. Chỉ có nhận thức tính dễ sử dụng là không ảnh hưởng đến hành vi sử dụng hệ thống thông tin kế toán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8761
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_693.44 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.