Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87622
Title: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Nguyễn, Thị Bảo Châu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang năm 2020-2022 từ đó đề ra những giải pháp để phần nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho Ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 73 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/87622
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.