Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8767
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật và quy mô trong sản xuất bắp lai của nông hộ tại huyện An Phú tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Bạch Kim
Lê, Văn Dễ
Quách, Thúy Quyền
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là phân tích hiệu quả kỹ thuật và quy mô trong sản xuất bắp lai của nông hộ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang, nhằm đo lường mức hiệu quả kỹ thuật và quy mô của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong việc sử dụng các yếu tố đầu vào. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao mức hiệu quả kỹ thuật. Nghiên cứu sử dụng phương pháp màng bao dữ liệu DEA (Data Envelopment Annalysis) để phân tích mức độ tối ưu về mặt kỹ thuật, bên cạnh đó sử dụng mô hình hồi quy Tobit để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng bắp lai. Dựa trên số liệu sơ cấp được thu thập từ 50 hộ trồng bắp lai (được chọn theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện) ở 3 xã thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang. Kết quả phân tích cho thấy mức hiệu quả kỹ thuật trung bình của nông hộ đạt được là 92%. Mức hiệu quả kỹ thuật thấp nhất là 70% và cao nhất là 100%. Các nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật là: vay vốn, giới tính của chủ hộ và số lượng lao động gia đình đáp ứng cho hoạt động sản xuất bắp lai. Mức hiệu quả quy mô trong hoạt động sản xuất là 92%. Mức hiệu quả quy mô tăng là 54%, mức hiệu quả quy mô cố định là 46% và không có mức hiệu quả quy mô giảm. Qua bài nghiên cứu, đề tài đề xuất các nông hộ nên sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào, tăng cường thêm các cuộc tập huấn đến với người dân để có thêm được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất bắp lai. Các nông hộ cần chủ động tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để ứng dụng vào hoạt động sản xuất bắp lai của mình tốt hơn để đạt được năng suất tối đa.
Description: 46tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8767
ISSN: B1510582
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.